Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Наменски дотации 0 ,0 0,0 0,0 2004
Наменски дотации 434.696.303 ,0 217,3 -100,0 2005
Наменски дотации 1.263.069.279 ,0 631,5 190,6 2006
Наменски дотации 1.368.202.255 ,0 684,1 8,3 2007
Наменски дотации 565.253.450 ,0 282,6 -58,7 2008
Наменски дотации 576.692.207 ,0 288,3 2,0 2009
Наменски дотации 451.055.865 ,0 225,5 -21,8 2010
Наменски дотации 397.045.262 ,0 198,5 -12,0 2011
Наменски дотации 283.018.724 ,0 141,5 -28,7 2012
Наменски дотации 279.018.420 ,0 139,5 -4,9 2013