Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА 7.267.487.604 3,0 3.633,7 0,0 2004
ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА 7.267.779.644 3,0 3.633,9 0,0 2005
ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА 19.331.251.893 7,9 9.665,6 166,0 2006
ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА 20.078.212.426 8,2 10.039,1 3,9 2007
ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА 6.977.437.654 2,8 3.488,7 -65,2 2008
ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА 7.999.602.453 3,3 3.999,8 14,6 2009
ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА 7.482.266.457 3,1 3.741,1 -6,5 2010
ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА 8.102.452.463 3,3 4.051,2 8,3 2011
ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА 5.302.460.415 2,2 2.651,2 -34,6 2012
ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА 15.316.903.366 6,2 7.658,5 181,5 2013