FusionCharts will load here
вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Отплата на главнина до нерезидентни кредитори 22.119.402.999 9,4 11.059,7 0,0 2015
Отплата на главнина до нерезидентни кредитори 12.372.520.000 5,3 6.186,3 -44,1 2016
Отплата на главнина до нерезидентни кредитори 9.222.964.000 3,9 4.611,5 74.443,9 2017