Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Отплата на главнина до нерезидентни кредитори 22.119.402.999 8,5 11.059,7 0,0 2015
Отплата на главнина до нерезидентни кредитори 11.603.461.676 4,5 5.801,7 -47,5 2016
Отплата на главнина до нерезидентни кредитори 9.222.964.000 3,5 4.611,5 74.443,9 2017
Отплата на главнина до нерезидентни кредитори 10.418.510.000 4,0 5.209,3 13,0 2018