Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Отплата на главнина до нерезидентни кредитори 22.119.402.999 9,0 11.059,7 0,0 2015
Отплата на главнина до нерезидентни кредитори 11.603.461.676 4,7 5.801,7 -47,5 2016
Отплата на главнина до нерезидентни кредитори 8.272.873.403 3,4 4.136,4 -28,7 2017
Отплата на главнина до нерезидентни кредитори 10.418.510.000 4,2 5.209,3 13,0 2018
Отплата на главнина до нерезидентни кредитори 6.175.610.000 2,5 3.087,8 -40,7 2019