FusionCharts will load here
вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Отплата на главнина кон домашни институции 6.301.865.516 1,6 3.150,9 0,0 2015
Отплата на главнина кон домашни институции 9.189.710.000 2,3 4.594,9 45,8 2016
Отплата на главнина кон домашни институции 9.303.390.000 2,3 4.651,7 101.137,0 2017