Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 21.536.494.455 8,8 10.768,2 0,0 2004
ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 22.331.332.184 9,1 11.165,7 3,7 2005
ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 23.441.160.440 9,6 11.720,6 5,0 2006
ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 23.628.742.444 9,6 11.814,4 0,8 2007
ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 20.839.113.457 8,5 10.419,6 -11,8 2008
ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 22.699.557.188 9,3 11.349,8 8,9 2009
ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 22.638.361.127 9,2 11.319,2 -0,3 2010
ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 23.146.054.570 9,4 11.573,0 2,2 2011
ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 22.713.364.350 9,3 11.356,7 -1,9 2012
ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 22.562.801.207 9,2 11.281,4 -2,1 2013