Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Патни и дневни расходи 665.123.975 0,3 332,6 0,0 2004
Патни и дневни расходи 787.185.836 0,3 393,6 18,4 2005
Патни и дневни расходи 719.813.021 0,3 359,9 -8,6 2006
Патни и дневни расходи 978.355.814 0,4 489,2 35,9 2007
Патни и дневни расходи 1.218.072.348 0,5 609,0 24,5 2008
Патни и дневни расходи 1.008.324.959 0,4 504,2 -17,2 2009
Патни и дневни расходи 597.757.208 0,2 298,9 0,0 2011
Патни и дневни расходи 629.705.043 0,3 314,9 5,3 2012
Патни и дневни расходи 605.437.079 0,2 302,7 -12,8 2013
Патни и дневни расходи 630.230.392 0,3 315,1 4,1 2014