FusionCharts will load here
вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Плаќања на бенефиции од Фондот на ПИОМ 0 0,0 0,0 0,0 2004
Плаќања на бенефиции од Фондот на ПИОМ 0 0,0 0,0 -100,0 2005
Плаќања на бенефиции од Фондот на ПИОМ 26.955.327.738 11,5 13.477,7 -100,0 2006
Плаќања на бенефиции од Фондот на ПИОМ 28.425.429.062 12,1 14.212,7 5,5 2007
Плаќања на бенефиции од Фондот на ПИОМ 33.802.267.094 14,4 16.901,1 18,9 2008
Плаќања на бенефиции од Фондот на ПИОМ 36.554.270.525 15,6 18.277,1 8,1 2009
Плаќања на бенефиции од Фондот на ПИОМ 37.721.044.329 16,1 18.860,5 3,2 2010
Плаќања на бенефиции од Фондот на ПИОМ 39.332.757.703 16,8 19.666,4 4,3 2011
Плаќања на бенефиции од Фондот на ПИОМ 40.991.550.262 17,5 20.495,8 4,2 2012
Плаќања на бенефиции од Фондот на ПИОМ 45.053.773.829 19,2 22.526,9 10,1 2013