Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Плаќања на бенефиции од Фондот на ПИОМ 0 ,0 0,0 0,0 2004
Плаќања на бенефиции од Фондот на ПИОМ 0 ,0 0,0 -100,0 2005
Плаќања на бенефиции од Фондот на ПИОМ 26.955.327.738 ,0 13.477,7 -100,0 2006
Плаќања на бенефиции од Фондот на ПИОМ 28.425.429.062 ,0 14.212,7 5,5 2007
Плаќања на бенефиции од Фондот на ПИОМ 33.802.267.094 ,0 16.901,1 18,9 2008
Плаќања на бенефиции од Фондот на ПИОМ 36.554.270.525 ,0 18.277,1 8,1 2009
Плаќања на бенефиции од Фондот на ПИОМ 37.721.044.329 ,0 18.860,5 3,2 2010
Плаќања на бенефиции од Фондот на ПИОМ 39.332.757.703 ,0 19.666,4 4,3 2011
Плаќања на бенефиции од Фондот на ПИОМ 40.991.550.262 ,0 20.495,8 4,2 2012
Плаќања на бенефиции од Фондот на ПИОМ 45.053.773.829 ,0 22.526,9 10,1 2013