Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Плаќања на бенефиции од Фондот на ПИОМ 0 0,0 0,0 0,0 2004
Плаќања на бенефиции од Фондот на ПИОМ 0 0,0 0,0 -100,0 2005
Плаќања на бенефиции од Фондот на ПИОМ 26.955.327.738 11,0 13.477,7 -100,0 2006
Плаќања на бенефиции од Фондот на ПИОМ 28.425.429.062 11,6 14.212,7 5,5 2007
Плаќања на бенефиции од Фондот на ПИОМ 33.802.267.094 13,8 16.901,1 18,9 2008
Плаќања на бенефиции од Фондот на ПИОМ 36.554.270.525 14,9 18.277,1 8,1 2009
Плаќања на бенефиции од Фондот на ПИОМ 37.721.044.329 15,4 18.860,5 3,2 2010
Плаќања на бенефиции од Фондот на ПИОМ 39.332.757.703 16,0 19.666,4 4,3 2011
Плаќања на бенефиции од Фондот на ПИОМ 40.991.550.262 16,7 20.495,8 4,2 2012
Плаќања на бенефиции од Фондот на ПИОМ 45.053.773.829 18,4 22.526,9 10,1 2013