Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување 0 0,0 0,0 0,0 2004
Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување 0 0,0 0,0 -100,0 2005
Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување 2.312.291.264 0,9 1.156,1 -100,0 2006
Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување 1.824.680.365 0,7 912,3 -21,1 2007
Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување 1.771.694.444 0,7 885,8 -2,9 2008
Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување 2.156.713.328 0,9 1.078,4 21,7 2009
Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување 2.363.453.481 1,0 1.181,7 9,6 2010
Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување 2.427.172.759 1,0 1.213,6 2,7 2011
Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување 2.488.401.628 1,0 1.244,2 2,5 2012
Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување 2.009.310.662 0,8 1.004,7 -21,4 2013