Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување 0 0,0 0,0 0,0 2004
Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување 0 0,0 0,0 -100,0 2005
Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување 1.116.085.661 0,5 558,0 -100,0 2006
Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување 1.144.059.907 0,5 572,0 2,5 2007
Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување 1.455.602.884 0,6 727,8 27,2 2008
Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување 1.759.997.292 0,7 880,0 20,9 2009
Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување 2.094.619.005 0,9 1.047,3 19,0 2010
Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување 2.299.785.068 0,9 1.149,9 9,8 2011
Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување 2.002.733.658 0,8 1.001,4 -12,9 2012
Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување 2.170.574.146 0,9 1.085,3 -8,8 2013