Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Поправки и тековно одржување 710.918.816 0,3 355,5 0,0 2004
Поправки и тековно одржување 972.666.864 0,4 486,3 36,8 2005
Поправки и тековно одржување 1.808.453.302 0,7 904,2 85,9 2006
Поправки и тековно одржување 1.775.307.620 0,7 887,7 -1,8 2007
Поправки и тековно одржување 1.844.848.753 0,8 922,4 3,9 2008
Поправки и тековно одржување 1.622.511.143 0,7 811,3 -12,1 2009
Поправки и тековно одржување 963.592.061 0,4 481,8 -40,6 2010
Поправки и тековно одржување 910.539.677 0,4 455,3 -5,5 2011
Поправки и тековно одржување 1.001.047.177 0,4 500,5 9,9 2012
Поправки и тековно одржување 1.145.495.721 0,5 572,7 -3,7 2013