FusionCharts will load here
вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Постојана резерва 100.000.000 0,0 50,0 0,0 2016
Постојана резерва 100.000.000 0,0 50,0 99.900,0 2017