Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Постојана резерва 734.062.886 ,0 367,0 0,0 2016
Постојана резерва 8.705.247 ,0 4,4 -98,8 2017
Постојана резерва 100.000.000 ,0 50,0 0,0 2018