Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Придонеси за социјално осигурување 7.983.161.545 3,3 3.991,6 0,0 2004
Придонеси за социјално осигурување 6.620.708.438 2,7 3.310,4 -17,1 2005
Придонеси за социјално осигурување 7.013.210.871 2,9 3.506,6 5,9 2006
Придонеси за социјално осигурување 7.142.348.537 2,9 3.571,2 1,8 2007
Придонеси за социјално осигурување 6.442.390.537 2,6 3.221,2 -9,8 2008
Придонеси за социјално осигурување 6.801.321.103 2,8 3.400,7 5,6 2009
Придонеси за социјално осигурување 6.394.062.371 2,6 3.197,0 -6,0 2010
Придонеси за социјално осигурување 6.495.750.898 2,6 3.247,9 1,6 2011
Придонеси за социјално осигурување 6.465.986.000 2,6 3.233,0 -0,5 2012
Придонеси за социјално осигурување 6.370.388.920 2,6 3.185,2 -1,5 2013