Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ 0 0,0 0,0 0,0 2004
РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ 182.693.860 0,1 91,3 -100,0 2005
РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ 318.354.495 0,1 159,2 74,3 2006
РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ 367.453.305 0,1 183,7 15,4 2007
РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ 598.879.225 0,2 299,4 63,0 2008
РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ 561.879.865 0,2 280,9 -6,2 2009
РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ 174.855.305 0,1 87,4 -68,9 2010
РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ 105.359.314 0,0 52,7 -39,7 2011
РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ 103.563.533 0,0 51,8 -1,7 2012
РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ 94.269.104 0,0 47,1 -37,2 2013