FusionCharts will load here
вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Разни трансфери 11.798.042.193 3,0 5.899,0 0,0 2015
Разни трансфери 13.677.848.000 3,5 6.838,9 15,9 2016
Разни трансфери 13.678.844.000 3,5 6.839,4 99.907,3 2017