Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
СТОКИ И УСЛУГИ 10.807.611.445 2,6 5.403,8 0,0 2004
СТОКИ И УСЛУГИ 11.508.201.622 2,8 5.754,1 6,5 2005
СТОКИ И УСЛУГИ 27.451.178.801 6,7 13.725,6 138,5 2006
СТОКИ И УСЛУГИ 29.290.468.027 7,1 14.645,2 6,7 2007
СТОКИ И УСЛУГИ 35.833.466.137 8,7 17.916,7 22,3 2008
СТОКИ И УСЛУГИ 32.677.014.110 7,9 16.338,5 -8,8 2009
СТОКИ И УСЛУГИ 31.700.671.828 7,7 15.850,3 -3,0 2010
СТОКИ И УСЛУГИ 32.037.359.069 7,8 16.018,7 1,1 2011
СТОКИ И УСЛУГИ 33.464.952.341 8,1 16.732,5 4,5 2012
СТОКИ И УСЛУГИ 34.010.706.586 8,3 17.005,4 -3,2 2013