Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Стратешки стоки и други резерви 910.558.030 ,0 455,3 0,0 2004
Стратешки стоки и други резерви 576.718.731 ,0 288,4 -36,7 2005
Стратешки стоки и други резерви 986.738.079 ,0 493,4 71,1 2006
Стратешки стоки и други резерви 801.877.706 ,0 400,9 -18,7 2007
Стратешки стоки и други резерви 615.338.778 ,0 307,7 -23,3 2008
Стратешки стоки и други резерви 324.287.972 ,0 162,1 -47,3 2009
Стратешки стоки и други резерви 369.793.010 ,0 184,9 14,0 2010
Стратешки стоки и други резерви 1.123.758.868 ,0 561,9 203,9 2011
Стратешки стоки и други резерви 862.784.013 ,0 431,4 -23,2 2012
Стратешки стоки и други резерви 921.673.975 ,0 460,8 23,4 2013