Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Стратешки стоки и други резерви 910.558.030 0,4 455,3 0,0 2004
Стратешки стоки и други резерви 576.718.731 0,2 288,4 -36,7 2005
Стратешки стоки и други резерви 986.738.079 0,4 493,4 71,1 2006
Стратешки стоки и други резерви 801.877.706 0,3 400,9 -18,7 2007
Стратешки стоки и други резерви 615.338.778 0,3 307,7 -23,3 2008
Стратешки стоки и други резерви 324.287.972 0,1 162,1 -47,3 2009
Стратешки стоки и други резерви 369.793.010 0,2 184,9 14,0 2010
Стратешки стоки и други резерви 1.123.758.868 0,5 561,9 203,9 2011
Стратешки стоки и други резерви 862.784.013 0,4 431,4 -23,2 2012
Стратешки стоки и други резерви 921.673.975 0,4 460,8 23,4 2013