Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Субвенции за јавни претпријатија 0 0,0 0,0 0,0 2004
Субвенции за јавни претпријатија 221.844.083 0,1 110,9 -100,0 2005
Субвенции за јавни претпријатија 933.531.605 0,4 466,8 320,8 2006
Субвенции за јавни претпријатија 1.037.381.289 0,4 518,7 11,1 2007
Субвенции за јавни претпријатија 1.584.696.779 0,6 792,3 52,8 2008
Субвенции за јавни претпријатија 1.486.800.000 0,6 743,4 -6,2 2009
Субвенции за јавни претпријатија 764.869.126 0,3 382,4 -48,6 2010
Субвенции за јавни претпријатија 581.014.851 0,2 290,5 -24,0 2011
Субвенции за јавни претпријатија 237.888.603 0,1 118,9 -59,1 2012
Субвенции за јавни претпријатија 285.000.000 0,1 142,5 35,7 2013