Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА 17.117.035.000 6,6 8.558,5 0,0 2017