Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА 18.146.720.000 ,0 9.073,4 6,0 2018