FusionCharts will load here
вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА 17.117.035.000 7,3 8.558,5 0,0 2017
ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА 18.146.720.000 7,7 9.073,4 6,0 2018