Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА 18.146.720.000 7,4 9.073,4 6,0 2018
ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА 19.118.848.000 7,8 9.559,4 5,4 2019