Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Тековни резерви (разновидни расходи) 100.000.000 0,0 50,0 0,0 2019