FusionCharts will load here
вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Тековни резерви 50.000.000 0,0 25,0 0,0 2016
Тековни резерви 50.000.000 0,0 25,0 99.900,0 2017