Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Тековни резерви 26.994.020 ,0 13,5 0,0 2016
Тековни резерви 55.994.259 ,0 28,0 107,4 2017
Тековни резерви 100.000.000 ,0 50,0 100,0 2018