Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Трансфери до невладини организации 0 0,0 0,0 0,0 2004
Трансфери до невладини организации 289.960.005 0,1 145,0 -100,0 2005
Трансфери до невладини организации 250.614.185 0,1 125,3 -13,6 2006
Трансфери до невладини организации 238.021.636 0,1 119,0 -5,0 2007
Трансфери до невладини организации 288.127.477 0,1 144,1 21,1 2008
Трансфери до невладини организации 281.212.056 0,1 140,6 -2,4 2009
Трансфери до невладини организации 254.336.027 0,1 127,2 -9,6 2010
Трансфери до невладини организации 230.621.024 0,1 115,3 -9,3 2011
Трансфери до невладини организации 249.341.102 0,1 124,7 8,1 2012
Трансфери до невладини организации 270.483.036 0,1 135,2 0,2 2013