година вредност МКД вредност по жител МКД годишна промена %
2017 224.746.501.000 112.373,3
2018 240.342.638.000 120.171,3 6,5
2019 245.041.591.000 122.520,8 1,9
година вредност МКД вредност по жител МКД годишна промена %
2017 138.986.360.249 69.493,2
2018 234.408.721.000 117.204,4 40,7
2019 245.041.591.000 122.520,8 4,3
година вредност МКД вредност по жител МКД годишна промена %
2017 243.447.557.141 121.723,8
Нема податоци