година вредност МКД вредност по жител МКД годишна промена %
2018 240.342.638.000 120.171,3
2019 245.041.591.000 122.520,8 1,9
година вредност МКД вредност по жител МКД годишна промена %
2018 234.408.721.000 117.204,4
2019 245.041.591.000 122.520,8 4,3
година вредност МКД вредност по жител МКД годишна промена %
Нема податоци