година вредност МКД вредност по жител МКД годишна промена %
2012 173.598.231.756 86.799,1
2013 176.445.868.849 88.222,9 1,6
2014 184.379.378.706 92.189,7 4,3
2015 210.777.069.836 105.388,5 12,5
2016 217.837.041 108,9 -96.659,1
FusionCharts will load here
година вредност МКД вредност по жител МКД годишна промена %
2012 161.243.269.689 80.621,6
2013 174.818.509.114 87.409,3 7,8
2014 178.149.224.689 89.074,6 1,9
2015 209.052.305.593 104.526,2 14,8
2016 217.837.041 108,9 -95.867,3
FusionCharts will load here
година вредност МКД вредност по жител МКД годишна промена %
2016 217.837.041 108,9 0,0
FusionCharts will load here

Економски податоци

Реална стапка на раст на БДПТрговско салдо (% од БДП)Салдо на тековна сметка (% од БДП)Девизни резерви- месечна покриеност на увозот
3,7-19,0-2,04,0