година вредност МКД вредност по жител МКД годишна промена %
2012 173.598.231.756 86.799,1
2013 176.445.868.849 88.222,9 1,6
2014 184.379.378.706 92.189,7 4,3
FusionCharts will load here
година вредност МКД вредност по жител МКД годишна промена %
2012 161.243.269.689 80.621,6
2013 174.818.509.114 87.409,3 7,8
2014 178.149.224.689 89.074,6 1,9
FusionCharts will load here
година вредност МКД вредност по жител МКД годишна промена %
2014 178.149.224.689 89.074,6 0,0
FusionCharts will load here
Нема податоци