година вредност МКД вредност по жител МКД годишна промена %
2014 184.379.378.706 92.189,7
2015 210.777.069.836 105.388,5 12,5
2016 212.095.736.151 106.047,9 0,6
2017 224.746.501.000 112.373,3 5,6
FusionCharts will load here
година вредност МКД вредност по жител МКД годишна промена %
2014 178.149.224.689 89.074,6
2015 209.052.305.593 104.526,2 14,8
2016 206.970.509.961 103.485,3 -1,0
2017 224.754.373.202 112.377,2 7,9
FusionCharts will load here
година вредност МКД вредност по жител МКД годишна промена %
2014 200.660.062.500 100.330,0
2015 212.377.950.000 106.189,0 5,5
FusionCharts will load here
Нема податоци