година вредност МКД вредност по жител МКД годишна промена %
2015 210.777.069.836 105.388,5
2016 212.095.736.151 106.047,9 0,6
2017 224.746.501.000 112.373,3 5,6
2018 240.342.638.000 120.171,3 6,5
година вредност МКД вредност по жител МКД годишна промена %
2015 209.052.305.593 104.526,2
2016 206.193.096.931 103.096,6 -1,4
2017 138.986.360.249 69.493,2 -48,4
2018 234.408.721.000 117.204,4 40,7
година вредност МКД вредност по жител МКД годишна промена %
2015 212.377.950.000 106.189,0
2016 236.868.350.006 118.434,2 10,3
2017 243.447.557.141 121.723,8 2,7
Нема податоци