година вредност МКД вредност по жител МКД годишна промена %
2013 176.445.868.849 88.222,9
2014 184.379.378.706 92.189,7 4,3
2015 210.777.069.836 105.388,5 12,5
2016 217.837.041.000 108.918,5 3,2
2017 224.746.501.000 112.373,3 3,1
FusionCharts will load here
година вредност МКД вредност по жител МКД годишна промена %
2013 174.818.509.114 87.409,3
2014 178.149.224.689 89.074,6 1,9
2015 209.052.305.593 104.526,2 14,8
2016 217.837.041.000 108.918,5 4,0
2017 224.754.373.202 112.377,2 3,1
FusionCharts will load here
година вредност МКД вредност по жител МКД годишна промена %
2013 170.467.258.000 85.233,6
2014 200.660.062.500 100.330,0 15,0
2015 212.377.950.000 106.189,0 5,5
FusionCharts will load here
Нема податоци