Долгови

Долг вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
1 ВКУПЕН ДРЖАВЕН ДОЛГ 0,00 ,0 0,0 -100,0 2017