Економски податоци

Општи податоци
Реална стапка на раст на БДП1,0
БДП во тековни цени (милиони денари)
Стапка на инфлација (во %)
Број на население
Бруто плата во денари
Бруто плата- стапка на раст
Нето плата во денари
Нето плата- стапка на раст
Стапка на невработеност (во %)
Извоз на стоки, f.o.b. (во милиони САД долари)
Увоз на стоки, f.o.b. (во милиони САД долари)
Трговска отвореност (% од БДП)
Трговско салдо (% од БДП)
Салдо на тековна сметка (% од БДП)
Странски директни инвестиции (% од БДП)
Девизни резерви во милиони евра
Девизни резерви- месечна покриеност на увозот
Бруто надворешен долг во милиони евра
Бруто надворешен долг во % од БДП
Девизен курс МКД/УСД
Девизен курс МКД/ЕУР
Вкупни буџетски приходи (% од БДП)
Вкупни буџетски расходи (% од БДП)
Буџетско салдо (% од БДП)
Вкупен долг на Централна Влада во милиони евра
Вкупен долг на Централна Влада во % од БДП
Кредити на приватен сектор дадени од банки и штедилници (стапка на раст)
Парична маса М4 (стапка на раст)
Буџетско салдо ( во денари)
Буџетско салдо ( во евра)