Приходи

приход вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
1 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 184.201.058.000 75,2 92.100,5 8 2019
2 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки 34.539.000.000 14,1 17.269,5 14 2019
3 Придонеси за социјално осигурување 62.316.000.000 25,4 31.158,0 12 2019
4 Домашни даноци на стоки и услуги 80.072.957.000 32,7 40.036,5 3 2019
5 Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки) 5.816.000.000 2,4 2.908,0 9 2019
6 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност 1.457.101.000 0,6 728,6 0 2019
7 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ 13.681.354.000 5,6 6.840,7 9 2019
8 Претприемачки приход и приход од имот 255.030.000 0,1 127,5 -3 2019
9 Глоби, судски и административни такси 2.092.032.000 0,9 1.046,0 0 2019
10 Такси и надоместоци 3.895.144.000 1,6 1.947,6 -3 2019
11 Други владини услуги 4.704.619.000 1,9 2.352,3 11 2019
12 Други неданочни приходи 2.734.529.000 1,1 1.367,3 44 2019
13 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ 2.025.555.000 0,8 1.012,8 34 2019
14 Продажба на капитални средства 400.000.000 0,2 200,0 100 2019
15 Продажба на земјиште и нематеријални вложувањa 921.550.000 0,4 460,8 0 2019
16 Приходи од дивиденди 704.005.000 0,3 352,0 0 2019
17 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ -4.324.575.000 -1,8 -2.162,3 -42 2019
18 Трансфери од други нивоа на васт -9.913.733.000 -4,0 -4.956,9 0 2019
19 Трансфери од други нивоа на васт 5.571.738.000 2,3 2.785,9 0 2019
20 Капитални донации 1.160.000 0,0 0,6 0 2019
21 Тековни донации 16.260.000 0,0 8,1 145 2019
22 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ 19.001.000.000 7,8 9.500,5 7 2019
23 Долгорочни обврзници 19.001.000.000 7,8 9.500,5 7 2019
24 ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 30.254.199.000 12,3 15.127,1 -23 2019
25 Меѓународни развојни агенции 6.501.116.000 2,7 3.250,6 6 2019
26 Странски влади 322.183.000 0,1 161,1 0 2019
27 Други задолжувања во странство 23.430.900.000 9,6 11.715,5 -28 2019
28 ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 3.000.000 0,0 1,5 0 2019
29 ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 3.000.000 0,0 1,5 0 2019
30 ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ 200.000.000 0,1 100,0 -50 2019
31 Приходи од наплатени дадени заеми 200.000.000 0,1 100,0 -50 2019
вкупно245.041.591.000122.520,8-56,4

Податоците се од Завршните сметки на Буџетот на РМ во кои како приходи / расходи се вклучени и ставки кои припаѓат во делот финансирање (на буџетското салдо) и кои не треба да се земаат предвид при пресметка на буџетскиот суфицит / дефицит. Вакви ставки во делот Приходи се: Домашно задолжување, Странско задолжување, Продажба на хартии од вредност и Приходи од отплата на заеми. Ваква ставка во делот Расходи (економска класификација) е Отплата на главнина. Овие ставки наместо приходи / расходи се всушност приливи / одливи. Доколку имате потреба од вкупните буџетски приходи и расходи, тие се претставени во Економски податоци.