Приходи

приход вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
1 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 160.746.814.000 71,5 80.373,4 106.484 2017
2 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки 26.938.300.000 12,0 13.469,2 107.331 2017
3 Придонеси за социјално осигурување 51.878.851.000 23,1 25.939,4 0 2017
4 Домашни даноци на стоки и услуги 75.300.363.000 33,5 37.650,2 109.235 2017
5 Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки) 5.043.000.000 2,2 2.521,5 0 2017
6 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност 1.586.300.000 0,7 793,2 62.088 2017
7 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ 13.843.817.000 6,2 6.921,9 93.270 2017
8 Претприемачки приход и приход од имот 501.972.000 0,2 251,0 51.538 2017
9 Глоби, судски и административни такси 2.371.628.000 1,1 1.185,8 100.390 2017
10 Такси и надоместоци 4.189.939.000 1,9 2.095,0 103.484 2017
11 Други владини услуги 4.347.964.000 1,9 2.174,0 114.901 2017
12 Други неданочни приходи 2.432.314.000 1,1 1.216,2 66.195 2017
13 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ 2.612.500.000 1,2 1.306,3 82.719 2017
14 Продажба на капитални средства 1.000.000.000 0,4 500,0 235.194 2017
15 Продажба на земјиште и нематеријални вложувањa 1.011.495.000 0,5 505,7 58.420 2017
16 Приходи од дивиденди 601.005.000 0,3 300,5 59.940 2017
17 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ 8.111.541.000 3,6 4.055,8 191.580 2017
18 Трансфери од други нивоа на власт 1.824.088.000 0,8 912,0 29.420.674 2017
19 Донации од странство 6.276.758.000 2,8 3.138,4 148.776 2017
20 Капитални донации 1.160.000.000 0,5 580,0 99.999.900 2017
21 Тековни донации 9.535.000 0,0 4,8 114.092 2017
22 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ 17.824.000.000 7,9 8.912,0 94.407 2017
23 Долгорочни обврзници 17.824.000.000 7,9 8.912,0 94.407 2017
24 ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 21.147.829.000 9,4 10.573,9 84.111 2017
25 Меѓународни развојни агенции 8.608.385.000 3,8 4.304,2 113.898 2017
26 Странски влади 239.444.000 0,1 119,7 74.773 2017
27 Други задолжувања во странство 12.300.000.000 5,5 6.150,0 71.238 2017
28 ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 10.000.000 0,0 5,0 29.312 2017
29 ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ 450.000.000 0,2 225,0 56.150 2017
вкупно224.746.501.000112.373,3738.033,0

Податоците се од Завршните сметки на Буџетот на РМ во кои како приходи / расходи се вклучени и ставки кои припаѓат во делот финансирање (на буџетското салдо) и кои не треба да се земаат предвид при пресметка на буџетскиот суфицит / дефицит. Вакви ставки во делот Приходи се: Домашно задолжување, Странско задолжување, Продажба на хартии од вредност и Приходи од отплата на заеми. Ваква ставка во делот Расходи (економска класификација) е Отплата на главнина. Овие ставки наместо приходи / расходи се всушност приливи / одливи. Доколку имате потреба од вкупните буџетски приходи и расходи, тие се претставени во Економски податоци.