Приходи

приход вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
1 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 170.201.737.000 70,8 85.100,9 6 2018
2 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки 30.238.000.000 12,6 15.119,0 12 2018
3 Придонеси за социјално осигурување 55.403.000.000 23,1 27.701,5 7 2018
4 Домашни даноци на стоки и услуги 77.782.037.000 32,4 38.891,0 3 2018
5 Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки) 5.328.000.000 2,2 2.664,0 6 2018
6 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност 1.450.700.000 0,6 725,4 -9 2018
7 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ 12.525.938.000 5,2 6.263,0 -10 2018
8 Претприемачки приход и приход од имот 264.238.000 0,1 132,1 -47 2018
9 Глоби, судски и административни такси 2.092.182.000 0,9 1.046,1 -12 2018
10 Такси и надоместоци 4.023.056.000 1,7 2.011,5 -4 2018
11 Други владини услуги 4.241.454.000 1,8 2.120,7 -2 2018
12 Други неданочни приходи 1.905.008.000 0,8 952,5 -22 2018
13 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ 1.509.505.000 0,6 754,8 -42 2018
14 Продажба на капитални средства 200.000.000 0,1 100,0 -80 2018
15 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања 606.500.000 0,3 303,3 0 2018
16 Приходи од дивиденди 703.005.000 0,3 351,5 17 2018
17 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ -7.443.422.000 -3,1 -3.721,7 -192 2018
18 Трансфери од други нивоа на власт -11.462.448.000 -4,8 -5.731,2 -728 2018
19 Донации од странство 4.011.216.000 1,7 2.005,6 -36 2018
20 Капитални донации 1.160.000 0,0 0,6 -100 2018
21 Тековни донации 6.650.000 0,0 3,3 -30 2018
22 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ 17.700.200.000 7,4 8.850,1 -1 2018
23 Долгорочни обврзници 17.700.200.000 7,4 8.850,1 -1 2018
24 ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 39.514.763.000 16,4 19.757,4 87 2018
25 Меѓународни развојни агенции 6.147.763.000 2,6 3.073,9 -29 2018
26 Други задолжувања во странство 32.734.000.000 13,6 16.367,0 166 2018
27 ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ 400.000.000 0,2 200,0 -11 2018
28 Приходи од наплатени дадени заеми 400.000.000 0,2 200,0 0 2018
вкупно240.342.638.000120.171,371,4

Податоците се од Завршните сметки на Буџетот на РМ во кои како приходи / расходи се вклучени и ставки кои припаѓат во делот финансирање (на буџетското салдо) и кои не треба да се земаат предвид при пресметка на буџетскиот суфицит / дефицит. Вакви ставки во делот Приходи се: Домашно задолжување, Странско задолжување, Продажба на хартии од вредност и Приходи од отплата на заеми. Ваква ставка во делот Расходи (економска класификација) е Отплата на главнина. Овие ставки наместо приходи / расходи се всушност приливи / одливи. Доколку имате потреба од вкупните буџетски приходи и расходи, тие се претставени во Економски податоци.