Расходи

расход вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
1 Децентрализација 181.467.200.000 77,4 90.733,6 966,6 2018
2 Мерки за намалување на сиромаштијата 14.751.500.000 6,3 7.375,8 61.696,5 2018
3 Унапредување на одбраната и безбедноста 9.350.000.000 4,0 4.675,0 14.306,0 2018
4 Јакнење на владеењето на правото 301.600.000 0,1 150,8 1.018,3 2018
5 Економски развој 44.605.940.000 19,0 22.303,0 1.976,9 2018
6 Реформа во јавната администрација 5.909.090.000 2,5 2.954,5 914,0 2018
7 Интеграција во ЕУ 53.252.050.000 22,7 26.626,0 465,2 2018
8 Информациски и комуникациски технологии 13.365.400.000 5,7 6.682,7 4.744,6 2018
9 Регионален развој 3.283.730.000 1,4 1.641,9 1.459,8 2018
10 Унапредување на животната средина 1.665.100.000 0,7 832,6 1.053,4 2018
11 Инвестиции во образованието 8.997.940.000 3,8 4.499,0 2.366,8 2018
вкупно00,00,0

Податоците се од Завршните сметки на Буџетот на РМ во кои како приходи / расходи се вклучени и ставки кои припаѓат во делот финансирање (на буџетското салдо) и кои не треба да се земаат предвид при пресметка на буџетскиот суфицит / дефицит. Вакви ставки во делот Приходи се: Домашно задолжување, Странско задолжување, Продажба на хартии од вредност и Приходи од отплата на заеми. Ваква ставка во делот Расходи (економска класификација) е Отплата на главнина. Овие ставки наместо приходи / расходи се всушност приливи / одливи. Доколку имате потреба од вкупните буџетски приходи и расходи, тие се претставени во Економски податоци.