Расходи

расход вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
1 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 26.771.550.000 11,9 13.385,8 103.235,5 2017
2 Основни плати 19.096.559.000 8,5 9.548,3 103.200,7 2017
3 Придонеси за социјално осигурување 7.627.822.000 3,4 3.813,9 103.482,9 2017
4 Надоместоци 47.169.000 0,0 23,6 82.594,6 2017
5 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ 150.000.000 0,1 75,0 99.900,0 2017
6 Постојана резерва 100.000.000 0,0 50,0 99.900,0 2017
7 Тековни резерви 50.000.000 0,0 25,0 99.900,0 2017
8 СТОКИ И УСЛУГИ 42.946.749.000 19,1 21.473,4 101.525,0 2017
9 Патни и дневни расходи 866.248.000 0,4 433,1 92.506,6 2017
10 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.900.964.000 1,7 1.950,5 93.437,7 2017
11 Материјали и ситен инвентар 3.720.596.000 1,7 1.860,3 95.579,9 2017
12 Поправки и тековно одржување 1.957.459.000 0,9 978,7 101.186,2 2017
13 Договорни услуги 30.329.421.000 13,5 15.164,7 102.637,7 2017
14 Други тековни расходи 2.120.885.000 0,9 1.060,4 124.281,5 2017
15 Привремени вработувања 51.176.000 0,0 25,6 47.913,8 2017
16 ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА 17.117.035.000 7,6 8.558,5 0,0 2017
17 Дотации од ДДВ 2.130.000.000 0,9 1.065,0 216.363,4 2017
18 Наменски дотации 313.000.000 0,1 156,5 101.222,0 2017
19 Блок дотации 14.674.035.000 6,5 7.337,0 101.216,8 2017
20 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА 8.214.454.000 3,7 4.107,2 140.837,2 2017
21 Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори 5.612.074.000 2,5 2.806,0 154.347,3 2017
22 Каматни плаќања кон домашни кредитори 2.602.380.000 1,2 1.301,2 118.497,3 2017
23 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 14.824.336.000 6,6 7.412,2 101.120,4 2017
24 Субвенции за јавни претпријатија 429.550.000 0,2 214,8 134.134,4 2017
25 Субвенции за приватни претпријатија 125.500.000 0,1 62,8 86.451,7 2017
26 Трансфери до невладини организации 378.092.000 0,2 189,0 127.935,7 2017
27 Разни трансфери 13.678.844.000 6,1 6.839,4 99.907,3 2017
28 Исплата по извршни исправи 212.350.000 0,1 106,2 102.262,0 2017
29 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 69.240.828.000 30,8 34.620,4 106.178,8 2017
30 Социјални надоместоци 7.864.202.000 3,5 3.932,1 104.201,0 2017
31 Плаќања на бенефиции од Фондот на ПИОМ 56.816.000.000 25,3 28.408,0 106.070,3 2017
32 Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување 1.660.626.000 0,7 830,3 94.997,2 2017
33 Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување 2.900.000.000 1,3 1.450,0 123.304,3 2017
34 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 26.955.195.000 12,0 13.477,6 105.371,1 2017
35 Купување на опрема, машини, возила и мебел 3.773.508.000 1,7 1.886,8 89.078,8 2017
36 Градежни објекти 1.233.407.000 0,5 616,7 92.061,5 2017
37 Други градежни објекти 15.107.288.000 6,7 7.553,6 118.110,4 2017
38 Купување на мебел 246.112.000 0,1 123,1 0,0 2017
39 Стратешки стоки и други резерви 976.400.000 0,4 488,2 95.112,1 2017
40 Вложувања и нефинансиски средства 1.290.011.000 0,6 645,0 105.210,5 2017
41 Купување на возила 173.329.000 0,1 86,7 0,0 2017
42 Капитални дотации до ЕЛС 743.610.000 0,3 371,8 81.535,5 2017
43 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации 3.411.530.000 1,5 1.705,8 84.220,8 2017
44 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА 18.526.354.000 8,2 9.263,2 85.820,4 2017
45 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори 9.222.964.000 4,1 4.611,5 74.443,9 2017
46 Отплата на главнина кон домашни институции 9.303.390.000 4,1 4.651,7 101.137,0 2017
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 7.872.202 0,0 3,9 -100,0 2017
вкупно224.754.373.202112.377,2843.888,5

Податоците се од Завршните сметки на Буџетот на РМ во кои како приходи / расходи се вклучени и ставки кои припаѓат во делот финансирање (на буџетското салдо) и кои не треба да се земаат предвид при пресметка на буџетскиот суфицит / дефицит. Вакви ставки во делот Приходи се: Домашно задолжување, Странско задолжување, Продажба на хартии од вредност и Приходи од отплата на заеми. Ваква ставка во делот Расходи (економска класификација) е Отплата на главнина. Овие ставки наместо приходи / расходи се всушност приливи / одливи. Доколку имате потреба од вкупните буџетски приходи и расходи, тие се претставени во Економски податоци.