Расходи

расход вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
1 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 28.387.151.000 11,6 14.193,6 4,7 2019
2 Основни плати 20.269.745.000 8,3 10.134,9 4,5 2019
3 Придонеси за социјално осигурување 8.068.598.000 3,3 4.034,3 5,1 2019
4 Надоместоци 48.808.000 0,0 24,4 5,9 2019
5 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ 200.000.000 0,1 100,0 0,0 2019
6 Постојана резерва (непредвидливи расходи) 100.000.000 0,0 50,0 0,0 2019
7 Тековни резерви (разновидни расходи) 100.000.000 0,0 50,0 0,0 2019
8 СТОКИ И УСЛУГИ 46.341.431.000 18,9 23.170,7 8,9 2019
9 Патни и дневни расходи 848.946.000 0,3 424,5 9,9 2019
10 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.729.553.000 1,5 1.864,8 0,9 2019
11 Материјали и ситен инвентар 4.261.507.000 1,7 2.130,8 15,8 2019
12 Поправки и тековно одржување 1.926.510.000 0,8 963,3 7,8 2019
13 Договорни услуги 33.265.877.000 13,6 16.632,9 7,1 2019
14 Други тековни расходи 2.178.908.000 0,9 1.089,5 47,5 2019
15 Привремени вработувања 130.130.000 0,1 65,1 64,9 2019
16 ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА 19.118.848.000 7,8 9.559,4 5,4 2019
17 Дотации од ДДВ 2.297.000.000 0,9 1.148,5 4,1 2019
18 Наменски дотации 334.755.000 0,1 167,4 7,0 2019
19 Блок дотации 16.487.093.000 6,7 8.243,5 5,5 2019
20 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА 9.180.350.000 3,7 4.590,2 5,7 2019
21 Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори 6.125.350.000 2,5 3.062,7 11,0 2019
22 Каматни плаќања кон домашни кредитори 3.055.000.000 1,2 1.527,5 -3,5 2019
23 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 18.614.942.000 7,6 9.307,5 7,6 2019
24 Субвенции за јавни претпријатија 1.685.000.000 0,7 842,5 2,2 2019
25 Субвенции за приватни претпријатија 138.818.000 0,1 69,4 -7,7 2019
26 Трансфери до невладини организации 749.489.000 0,3 374,7 64,4 2019
27 Разни трансфери 15.886.188.000 6,5 7.943,1 6,7 2019
28 Исплата по извршни исправи 155.447.000 0,1 77,7 1,4 2019
29 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 80.734.000.000 32,9 40.367,0 9,7 2019
30 Социјални надоместоци 10.259.000.000 4,2 5.129,5 27,5 2019
31 Плаќања на бенефиции од Фондот на ПИОМ 64.710.000.000 26,4 32.355,0 6,9 2019
32 Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување 2.495.000.000 1,0 1.247,5 28,4 2019
33 Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување 3.270.000.000 1,3 1.635,0 7,2 2019
34 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 25.969.759.000 10,6 12.984,9 7,6 2019
35 Купување на опрема и машини 4.442.579.000 1,8 2.221,3 31,7 2019
36 Градежни објекти 921.181.000 0,4 460,6 22,4 2019
37 Други градежни објекти 10.506.089.000 4,3 5.253,0 -10,7 2019
38 Купување на мебел 204.476.000 0,1 102,2 -28,9 2019
39 Стратешки стоки и други резерви 986.400.000 0,4 493,2 0,0 2019
40 Вложувања и нефинансиски средства 1.275.017.000 0,5 637,5 -5,0 2019
41 Купување на возила 230.702.000 0,1 115,4 70,2 2019
42 Капитални дотации до ЕЛС 1.280.613.000 0,5 640,3 31,2 2019
43 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации 6.122.702.000 2,5 3.061,4 35,5 2019
44 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА 16.495.110.000 6,7 8.247,6 -27,2 2019
45 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори 6.175.610.000 2,5 3.087,8 -40,7 2019
46 Отплата на главнина кон домашни институции 10.319.500 0,0 5,2 -99,9 2019
вкупно245.041.591.000122.520,822,3

Податоците се од Завршните сметки на Буџетот на РМ во кои како приходи / расходи се вклучени и ставки кои припаѓат во делот финансирање (на буџетското салдо) и кои не треба да се земаат предвид при пресметка на буџетскиот суфицит / дефицит. Вакви ставки во делот Приходи се: Домашно задолжување, Странско задолжување, Продажба на хартии од вредност и Приходи од отплата на заеми. Ваква ставка во делот Расходи (економска класификација) е Отплата на главнина. Овие ставки наместо приходи / расходи се всушност приливи / одливи. Доколку имате потреба од вкупните буџетски приходи и расходи, тие се претставени во Економски податоци.