Расходи

расход вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
1 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 26.344.688.000 11,2 13.172,3 1,5 2018
2 Основни плати 18.834.305.000 8,0 9.417,2 1,8 2018
3 Придонеси за социјално осигурување 7.465.892.000 3,2 3.732,9 0,7 2018
4 Надоместоци 44.491.000 0,0 22,2 -1,5 2018
5 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ 200.000.000 0,1 100,0 33,3 2018
6 Постојана резерва (непредвидливи расходи) 100.000.000 0,0 50,0 0,0 2018
7 Тековни резерви (разновидни расходи) 100.000.000 0,0 50,0 0,0 2018
8 СТОКИ И УСЛУГИ 16.982.662.000 7,2 8.491,3 -10,7 2018
9 Патни и дневни расходи 768.512.000 0,3 384,3 -10,5 2018
10 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.534.393.000 1,5 1.767,2 -4,9 2018
11 Материјали и ситен инвентар 3.652.682.000 1,6 1.826,3 -1,0 2018
12 Поправки и тековно одржување 1.738.253.000 0,7 869,1 -8,6 2018
13 Договорни услуги 5.768.646.000 2,5 2.884,3 -14,5 2018
14 Други тековни расходи 1.441.248.000 0,6 720,6 -30,7 2018
15 Привремени вработувања 78.928.000 0,0 39,5 54,2 2018
16 ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ 34.549.500.000 14,7 17.274,8 0,0 2018
17 Трансфери до Фондот за ПИОМ 29.262.500.000 12,5 14.631,3 0,0 2018
18 Трансфери до Фондот за здравствено осигурување 5.287.000.000 2,3 2.643,5 8,3 2018
19 ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА 18.146.720.000 7,7 9.073,4 6,0 2018
20 Дотации од ДДВ 2.207.385.000 0,9 1.103,7 3,6 2018
21 Наменски дотации 313.000.000 0,1 156,5 0,0 2018
22 Блок дотации 15.626.335.000 6,7 7.813,2 6,5 2018
23 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА 8.683.770.000 3,7 4.341,9 5,7 2018
24 Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори 5.518.670.000 2,4 2.759,3 -1,7 2018
25 Каматни плаќања кон домашни кредитори 3.165.100.000 1,4 1.582,6 21,6 2018
26 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 17.292.501.000 7,4 8.646,3 16,6 2018
27 Субвенции за јавни претпријатија 1.649.000.000 0,7 824,5 283,9 2018
28 Субвенции за приватни претпријатија 150.400.000 0,1 75,2 19,8 2018
29 Трансфери до невладини организации 453.935.000 0,2 227,0 20,7 2018
30 Разни трансфери 14.889.166.000 6,4 7.444,6 8,9 2018
31 Исплата по извршни исправи 150.000.000 0,1 75,0 -26,8 2018
32 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 8.049.700.000 3,4 4.024,9 2,3 2018
33 Социјални надоместоци 8.044.700.000 3,4 4.022,4 2,3 2018
34 Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување 5.000.000 0,0 2,5 -37,5 2018
35 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 24.074.670.000 10,3 12.037,3 -10,4 2018
36 Купување на опрема и машини 3.318.591.000 1,4 1.659,3 -10,7 2018
37 Градежни објекти 739.179.000 0,3 369,6 -39,1 2018
38 Други градежни објекти 11.771.185.000 5,0 5.885,6 -22,1 2018
39 Купување на мебел 287.715.000 0,1 143,9 16,9 2018
40 Стратешки стоки и други резерви 986.400.000 0,4 493,2 1,0 2018
41 Вложувања и нефинансиски средства 1.342.124.000 0,6 671,1 4,0 2018
42 Купување на возила 133.997.000 0,1 67,0 -19,4 2018
43 Капитални дотации до ЕЛС 976.437.000 0,4 488,2 31,3 2018
44 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации 4.519.042.000 1,9 2.259,5 32,5 2018
45 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА 22.664.510.000 9,7 11.332,3 22,3 2018
46 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори 10.418.510.000 4,4 5.209,3 13,0 2018
47 Отплата на главнина кон домашни институции 12.246.000.000 5,2 6.123,0 31,6 2018
вкупно176.988.721.00088.494,466,6

Податоците се од Завршните сметки на Буџетот на РМ во кои како приходи / расходи се вклучени и ставки кои припаѓат во делот финансирање (на буџетското салдо) и кои не треба да се земаат предвид при пресметка на буџетскиот суфицит / дефицит. Вакви ставки во делот Приходи се: Домашно задолжување, Странско задолжување, Продажба на хартии од вредност и Приходи од отплата на заеми. Ваква ставка во делот Расходи (економска класификација) е Отплата на главнина. Овие ставки наместо приходи / расходи се всушност приливи / одливи. Доколку имате потреба од вкупните буџетски приходи и расходи, тие се претставени во Економски податоци.