Расходи

расход вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
1 Совет за унапредување и надзор на ревизијата 8.496.000 0,0 4,2 0,0 2018
2 PLATI I NADOMESTOCI 25.963.781.000 11,1 12.981,9 0,0 2018
вкупно25.963.781.00012.981,90,0

Податоците се од Завршните сметки на Буџетот на РМ во кои како приходи / расходи се вклучени и ставки кои припаѓат во делот финансирање (на буџетското салдо) и кои не треба да се земаат предвид при пресметка на буџетскиот суфицит / дефицит. Вакви ставки во делот Приходи се: Домашно задолжување, Странско задолжување, Продажба на хартии од вредност и Приходи од отплата на заеми. Ваква ставка во делот Расходи (економска класификација) е Отплата на главнина. Овие ставки наместо приходи / расходи се всушност приливи / одливи. Доколку имате потреба од вкупните буџетски приходи и расходи, тие се претставени во Економски податоци.