Расходи

расход вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
1 Претседател на Република Македонија 74.963.000 0,0 37,5 -8,4 2018
2 Агенција за разузнавање 222.300.000 0,1 111,2 4,1 2018
3 Собрание на Република Македонија 576.518.000 0,2 288,3 -4,2 2018
4 Државен завод за ревизија 94.816.000 0,0 47,4 -9,6 2018
5 Државна комисија за спречување на корупција 31.340.000 0,0 15,7 -9,6 2018
6 Државна изборна комисија 74.985.000 0,0 37,5 -63,8 2018
7 Комисија за заштита на конкуренција 21.960.000 0,0 11,0 16,5 2018
8 Дирекција за заштита на лични податоци 21.905.000 0,0 11,0 -4,1 2018
9 Државна комисија за жалби по јавни набавки 19.085.000 0,0 9,5 15,1 2018
10 Регулаторна комисија за домување 10.437.000 0,0 5,2 7,9 2018
11 Комисија за заштита од дискриминација 5.540.000 0,0 2,8 9,7 2018
12 Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен 57.625.000 0,0 28,8 19,9 2018
13 Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош 40.694.000 0,0 20,3 3,4 2018
14 Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочна постапка 27.470.000 0,0 13,7 11,8 2018
15 Уставен суд на Република Македонија 35.382.000 0,0 17,7 -2,4 2018
16 Влада на Република Македонија 2.345.411.000 1,0 1.172,7 31,2 2018
17 Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ 1.271.174.000 0,5 635,6 -27,2 2018
18 Секретаријат за законодавство 17.135.000 0,0 8,6 -0,4 2018
19 Државно правобранителство на Република Македонија 82.877.000 0,0 41,4 -25,6 2018
20 Агенција за администрација 40.510.000 0,0 20,3 -2,5 2018
вкупно00,00,0

Податоците се од Завршните сметки на Буџетот на РМ во кои како приходи / расходи се вклучени и ставки кои припаѓат во делот финансирање (на буџетското салдо) и кои не треба да се земаат предвид при пресметка на буџетскиот суфицит / дефицит. Вакви ставки во делот Приходи се: Домашно задолжување, Странско задолжување, Продажба на хартии од вредност и Приходи од отплата на заеми. Ваква ставка во делот Расходи (економска класификација) е Отплата на главнина. Овие ставки наместо приходи / расходи се всушност приливи / одливи. Доколку имате потреба од вкупните буџетски приходи и расходи, тие се претставени во Економски податоци.