Расходи

расход вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
1 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 74.963.000 0,0 37,5 6,9 2018
2 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ 222.300.000 0,1 111,2 0,8 2018
3 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 576.518.000 0,2 288,3 7,9 2018
4 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА 94.816.000 0,0 47,4 -2,7 2018
5 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА 31.340.000 0,0 15,7 11,8 2018
6 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 74.985.000 0,0 37,5 -53,6 2018
7 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА 21.960.000 0,0 11,0 17,0 2018
8 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 21.905.000 0,0 11,0 29,7 2018
9 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ 19.085.000 0,0 9,5 25,9 2018
10 КОМИСИЈА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИТЕ 0 0,0 0,0 -100,0 2018
11 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ 10.437.000 0,0 5,2 28,6 2018
12 СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА 8.496.000 0,0 4,2 30,2 2018
13 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА 5.540.000 0,0 2,8 14,5 2018
14 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕН 57.625.000 0,0 28,8 42,5 2018
15 РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ 40.694.000 0,0 20,3 9,0 2018
16 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА 27.470.000 0,0 13,7 37,5 2018
17 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 35.382.000 0,0 17,7 10,3 2018
18 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2.345.411.000 1,0 1.172,7 121,4 2018
19 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ 1.271.174.000 0,5 635,6 -9,2 2018
20 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 17.135.000 0,0 8,6 18,3 2018
21 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 82.877.000 0,0 41,4 18,7 2018
22 АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА 40.510.000 0,0 20,3 7,3 2018
23 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА 105.459.000 0,0 52,7 49,0 2018
24 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР 641.400.000 0,3 320,7 2,9 2018
25 АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ 9.450.000 0,0 4,7 11,5 2018
26 АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 22.155.000 0,0 11,1 1,0 2018
27 ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ 25.290.000 0,0 12,6 43,9 2018
28 АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ 8.350.000 0,0 4,2 0,0 2018
29 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 6.500.000.000 2,8 3.250,0 20,0 2018
30 ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ 29.914.000 0,0 15,0 12,5 2018
31 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 282.900.000 0,1 141,5 40,6 2018
32 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ 165.740.000 0,1 82,9 12,1 2018
33 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 10.241.000.000 4,4 5.120,5 2,1 2018
34 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 320.896.000 0,1 160,4 7,1 2018
35 УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ 981.126.000 0,4 490,6 4,3 2018
36 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ 223.633.000 0,1 111,8 5,5 2018
37 БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РМ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 5.195.000 0,0 2,6 31,8 2018
38 ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ 7.360.000 0,0 3,7 0,0 2018
39 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 1.181.000.000 0,5 590,5 6,8 2018
40 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 2.271.161.000 1,0 1.135,6 65,4 2018
41 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА 39.081.294.000 16,7 19.540,6 3,3 2018
42 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1.031.827.000 0,4 515,9 11,2 2018
43 АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 259.240.000 0,1 129,6 268,1 2018
44 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 1.129.000.000 0,5 564,5 12,1 2018
45 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА 33.700.000 0,0 16,9 9,3 2018
46 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 874.000.000 0,4 437,0 669,0 2018
47 ДРЖАВЕН ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ 6.270.000 0,0 3,1 5,5 2018
48 СОВЕТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 0 0,0 0,0 -100,0 2018
49 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 645.575.000 0,3 322,8 434,1 2018
50 АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РМ 134.660.000 0,1 67,3 0,0 2018
51 АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ 177.232.000 0,1 88,6 74,2 2018
52 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 1.005.700.000 0,4 502,9 44,9 2018
53 ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ 157.264.000 0,1 78,6 17,2 2018
54 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА 20.514.000 0,0 10,3 21,3 2018
55 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 40.450.000 0,0 20,2 3,9 2018
56 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 671.300.000 0,3 335,7 83,8 2018
57 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 24.700.000 0,0 12,4 75,8 2018
58 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 6.071.729.000 2,6 3.035,9 61,3 2018
59 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ 26.950.000 0,0 13,5 8,3 2018
60 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ 14.141.000 0,0 7,1 28,7 2018
61 ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ 13.570.000 0,0 6,8 25,8 2018
62 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 1.172.580.000 0,5 586,3 95,8 2018
63 АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА 59.546.000 0,0 29,8 -0,4 2018
64 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ 98.909.000 0,0 49,5 0,4 2018
65 АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ 8.635.600.000 3,7 4.317,8 10,2 2018
66 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 630.816.000 0,3 315,4 -2,1 2018
67 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 124.758.000 0,1 62,4 32,3 2018
68 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО 15.930.000 0,0 8,0 6,3 2018
69 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 43.602.533.000 18,6 21.801,3 3,4 2018
70 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД 108.450.000 0,0 54,2 8,7 2018
71 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 25.179.444.000 10,7 12.589,7 14,1 2018
72 БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 229.250.000 0,1 114,6 11,8 2018
73 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ 146.285.000 0,1 73,1 -55,9 2018
74 ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ 54.530.000 0,0 27,3 5,3 2018
75 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 484.413.000 0,2 242,2 10,9 2018
76 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 1.472.050.000 0,6 736,0 255,0 2018
77 ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ 24.770.000 0,0 12,4 9,3 2018
78 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 353.645.000 0,2 176,8 2,4 2018
79 ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА 3.746.709.000 1,6 1.873,4 -20,3 2018
80 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 6.674.765.000 2,8 3.337,4 28,2 2018
81 ДРЖАВЕН, САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ 56.584.000 0,0 28,3 27,6 2018
82 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 443.594.000 0,2 221,8 7,2 2018
83 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 5.210.000 0,0 2,6 46,8 2018
84 АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО 20.957.000 0,0 10,5 11,8 2018
85 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР 16.580.000 0,0 8,3 26,1 2018
86 КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ 13.130.000 0,0 6,6 38,0 2018
87 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 671.660.000 0,3 335,8 20,6 2018
88 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 205.718.000 0,1 102,9 15,4 2018
89 ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 146.000.000 0,1 73,0 4,2 2018
90 БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА 42.336.000 0,0 21,2 1,0 2018
91 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ 147.612.000 0,1 73,8 5,1 2018
92 БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 187.200.000 0,1 93,6 97,6 2018
93 СУДСКА ВЛАСТ 1.936.203.000 0,8 968,1 7,8 2018
94 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 680.721.000 0,3 340,4 11,9 2018
95 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 78.465.000 0,0 39,2 13,9 2018
вкупно00,00,0

Податоците се од Завршните сметки на Буџетот на РМ во кои како приходи / расходи се вклучени и ставки кои припаѓат во делот финансирање (на буџетското салдо) и кои не треба да се земаат предвид при пресметка на буџетскиот суфицит / дефицит. Вакви ставки во делот Приходи се: Домашно задолжување, Странско задолжување, Продажба на хартии од вредност и Приходи од отплата на заеми. Ваква ставка во делот Расходи (економска класификација) е Отплата на главнина. Овие ставки наместо приходи / расходи се всушност приливи / одливи. Доколку имате потреба од вкупните буџетски приходи и расходи, тие се претставени во Економски податоци.